بانک های ایران همچنان مشکلات زیادی برای پیاده سازی ارز دیجیتالی دارند و اجرای این طرح وابسته به اصلاح در نظام بانکی کشور است.

مجید رضا داوری، کارشناس بانکی و مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد موانع اجرای پیاده سازی ارز دیجیتالی یا “Cryptocurrency” گفت :

“ساختارهای قانونی برای فعالیت در بانک ها به روز نشده و همچنان بانک ها برای استخدام افراد از آن ها در مورد انواع قرارداد مبادله ای و قرارداد مساقات و مشارکتی سوال می کنند. آیا ما به مغز انفورماتیکی افراد نیازمندیم یا نفکرات به روز آن ها درباره ی مباحث تازه؟”

وی با تاکید بر اینکه در دنیا شعب بانک ها جمع شده تا از خوابیدن سرمایه ها پیشگیری شود، گفت :

“بانک های ما درباره ارز دیجیتالی چه اطلاعاتی دارند؟ حتی اگر کسی به شدت به این مباحث وارد باشد ممکن است از سوی بانک مرکزی تایید نشود چون روش های سنتی را برای تایید صلاحیت افراد مد نظر دارند.”